e-book Troublante déclaration - Une épouse à reconquérir - Le pari du bonheur (Horizon) (French Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Troublante déclaration - Une épouse à reconquérir - Le pari du bonheur (Horizon) (French Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Troublante déclaration - Une épouse à reconquérir - Le pari du bonheur (Horizon) (French Edition) book. Happy reading Troublante déclaration - Une épouse à reconquérir - Le pari du bonheur (Horizon) (French Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Troublante déclaration - Une épouse à reconquérir - Le pari du bonheur (Horizon) (French Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Troublante déclaration - Une épouse à reconquérir - Le pari du bonheur (Horizon) (French Edition) Pocket Guide.

In this book, therefore, we have obtained not only a valuable addition to our knowledge of an important branch of Attic pottery, but an impressive collection of Greek animal sculpture : cf. I, 1, 2 rams ; PI. II, 1, 2 hounds ; pi. V, 1, 2 eagle ; pi. XI hound ; pi. XI, 4, 5 panther. If more illustrations could have been included a complete series instead of a mere selection , the usefulness of the book would have been increased.

Lerici, Italia sepolta, Milano, , pp. Des photos significatives illustrent cette situation lamentable. Mertens, avec la collaboration de G. Gurnet, R. Iker, J. Lallemand, F. Van Wonterghem, Bruxelles et Rome, , pp. Le volume s'ouvre par un rapport provisoire de J. Mertens sur les campagnes de 65 et C , le tout vite mis hors service. On a de nombreux fragments restauration d'un aqueduc, constructions de thermes?

On ne le lui fait pas dire! De l'avis de M. Dans chacun des sept chapitres principaux de son livre, M. Brogsitter un ouvrage que les germanistes aussi bien que les romanistes consulteront avec profit. Martin-Dairvault, avec des incorrections dues au fait que celui-ci ne connaissait pas le texte latin.

Klinck- sieck, ; un vol. Prix : 20 F. Badia i Margarit et Frances de B. En effet, M. Quelques exemples : au chap. I, le traducteur donne comme attribut au cheval l'adjectif legier, contresens sur le cat. On voit que le texte catalan permet beaucoup mieux de rendre compte de la traduction que la version en fr. Et quel texte catalan? Prix : 35 sh. Le travail de M. L'Homme, alors qu'il existe des notes du philosophe sur L'Esprit. Les sources de M.

D'aucuns pourront dire que ce dictionnaire ne dispense pas de lire Montaigne. Colin, ; un vol. Prix: 22 fr. Au reste, le volume de M. Le second volume que M. Furio Diaz, Filosofia e politica nel settecento francese Turin, Manon se prostitue, mais elle n'est pas une catin ; des Grieux ment, triche et vole, mais il n'est pas un fripon. John S. University of Toronto Romance Series, t. D'autre part, quelles sont les principales questions qui dominent chez ces romanciers?

Quelles sont enfin les techniques? Stowell, Karl Michaelson, K. Svennung, et naturellement Ferdinand Brunot, et Damourette et Pichon. En fait M. Prouteau, de R. Par ailleurs M. Le Yaouanc, p. Mais ses vraies aventures, l'on dirait mieux, ses exigences profondes ne vont jamais dans le sens de l'accomplissement quantitatif. L'important chapitre que M. Nerval aimait se mettre en route, partir pour partir.

Bruxelles, la Renaissance du Livre, ; un vol. La Lettre et l'Esprit. Sans doute M. Nous regrettons que M. Castex sur le conte fantastique en France et les volumes de M. I classici italiani a cura di Giovanni Getto, I. Prix : 5. Nous voudrions pourtant formuler quelques observations. Chiappelli a retenues. Edizione del Centenario Milan, Ugo Mursia, ; 1 vol. Le Corone della grande Universale Mursia, I. Prix: 3. Van Nuffel. Prix : 1. Dans quelques pages fort bien venues, M.

Mangini fait l'examen de conscience de ses compatriotes :. Ajoutons qu'en fin de volume, M. Bach 75 j. Te zijner ere verscheen Namenforschung. Geburtstag am Januar De bundel bevat niet minder dan 30 opstellen van in hoofdzaak Duitse, maar ook nog Oostenrijkse, Zwitserse, Nederlandse, Belgische en Spaanse geleerden, gaande van godennamen over voorgerm.

In de tijd strekt de stof zich uit van het oudeuropees tot het tegenwoordige ; in de ruimte worden behandeld Duitse, Nederlandse, Romaanse, Slavische en Magyaarse namen.


 1. A Forgotten Way of Life;
 2. User:Wikitradu/Around the World in Eighty Days.
 3. Mr. President, Mr. Murderer.
 4. Navigation menu?

Uiterst welkom is een alfabetisch register van alle behandelde vormen, dat nagenoeg 50 bladzijden, op drie kolommen, beslaat : we mogen er de uitgevers bijzonder dankbaar voor zijn. Hier moge nu de lijst volgen van de opstellen, met een noodgedwongen korte samenvatting. Leo Weisgerber, Homographe Namensuffixe : een vereiste bij de studie van de eerste inscripties is schifting te brengen in homografe suffixen hierachter kunnen verschillende talen : Keltisch, Latijn, Germaans schuilen, aldus ook verschillende klanken. Stefan Sonderegger, Aufgaben und Probleme der altiwchdeutschen Namenkunde : methodologie van de verzameling van ohd.

Ook voor ons van groot belang. Celtis, de humanist, eiste voor een dichter drie namen, een voor hem reeds bestaande traditie waaraan hij een filosofische grondslag heeft gegeven ; hij is ook de ontdekker geweest van de Tabula Peutingeriana, de oude stratenkaart met zoveel plaatsnamen.

Klaas Heeroma, die friesischen Familienamen auf-a : de verspreiding van de Friese namen op -a -ma, -sma, -stra, -inga, waarin -a een in het Ingweoons heel laat bewaarde volle slotvocaal is is een boerenmode geweest, en wel in de 16ee eeuw. Nachtrag zur Bibliographie Adolf Bach. Dirk P. Blok, Probleme der Flussnamenforschung in den alluvialen Gebieten der Niederlande : in het alluviale gebied zijn veel waterlopen verdwenen of ontaard, hun naam kan wel oud zijn en nog slechts bewaard in samenstellingen of in plaatsnamen.

Kleine waterlopen in het moergebied kunnen zeer oude namen dragen. Etymologiseren op grond van het tegenwoordige uitzicht van de bodem is niet mogelijk. Dittmaier en H. Kuhn, het apa-gebicd aan vnl. Ernst Christmann, Bach- und Flurnamen im Bestimmungswort : betoogt dat vele Bachnamen wel heus een persoonsnaam als bepaling bevatten. Gerd Bauer, Flurnamengebung als Feldgliederung: Ein kritischer Beitrag zur Methode der Flurnamenstalistik : scheppende productiviteit van veldnamen, in kwalitatief opzicht, bestaat nog, iedere plaats kan telkens op een bepaalde wijze benoemd worden en die wijze hangt af van de door de naamgever geziene indeling, van de geleding van het terrein : hangt dus af van de stelling van de mens tot een bestanddeel van zijn levensruimte.

De Sehr, onderzoekt dan met voorbeelden de naamgeving bij verkaveling. Joseph M. Wolfgang Jungandreas, Treverica : meent een diminutief-suffix-issana Kelt. Schwundstufe -ungen bij Germ, -ingen. De meest verbreide bet. Later, na de nederzetting, groeide hieruit de bet.

Haalt voorbeelden aan uit de hele germ, toponymie, en hoofdz. Johannes Huisman, Migration zweier Namenfelder : samenhang blijkt het best wanneer. Nach dem Zeugnis von Streuung und Lautstand der Ortsnamen:. Rudolf Fischer, Zur bohemistischen Namenforschung : Der Name Wogastisburg : is de naam van de plaats waar de nederlaag van Dagobert voor de Slaven gebeurde en wordt in verband gebracht met VVugastesrode. Jahrhunderts : zijn voorzichtig te gebruiken, omdat vaak misvormd. Fritz Langenbeck, Beobachtungen an den mit Personennamen gebildeten Hofnamen des mittleren Schwarzwaldes : ligging en bebouwing van boerderijen en namen eraan gegeven naar eigenaar, huwelijken, herkomst enz.

Zo leert men b. Geschiedenis van boerderijnamen en familienamen gaat hier hand in hand : de vorser moet talloze draden ontwarren. Hans J. Vermeer, Ein lateinisch-arabisch-deutsches Sternnamen-Verzeichnis von Anton C. Jahrhunderts : hs. Register : von Ulrich Mattes. Van Loey. Prakke, een bundel Studies van Dr. Blok, Dr.

La Peste Blanche

Gysseling, Prof. Heeroma, Prof. Tummers en Prof. Weijnen , geb. Heeroma hanteert Frankisch als een dialectologisch begrip. Tegenover de eenvoud van vroeger Frankisch, Saksisch, Fries stelt hij, los van de stammen, een soepele zienswijze met begrippen als ingueoons en frankisering die gekenmerkt worden door hun geografische ligging en enkele dialectische taaiverschijnselen, tegenstellingen als noord-zuid, west-oost en Fries-Nederlands : een gradueel vervloeiend taallandschap van de kust uit in de richting van de Rijn, allemaal gelukkig!

Tummers beschrijft in Brabant en Limburg vnl. Hij meent dat we voor een oude zuidwaartse migratie staan, niet voor een noordwaarts gerichte frankische expansie in later tijd. Noch de toponymische elementen noch de naamvorming geven enig houvast om er een specifiek frankisch verschijnsel uit af te lezen : wel kunnen bepaalde typen kenmerkend zijn voor de Mero- vingische en Karolingische tijd. Het hart van Nederland is dus in hoofdzaak altijd Frankisch geweest. Gysseling : hij behandelt Germaans erfgoed twee- en eenstammige namen, lalnamen , Romaanse, Engelse en Skandinavische inslag, bijbelse namen, invloed van heiligen- en vorstennamen, dubbelnamigheid.

Eerder dan aan etnische verschillen wil hij aan vroeg-Middeleeuwse regionale stromingen denken ; chronologische verschillen worden beheerst door fonetische afslijting en door mode. Erftzone en de zuidel. De bijdrage van S. Buraa geeft in de serie Estrik- ken, in gestencilde vorm, teksten en studies uit op het gebied van de Friese taal en letterkunde, voor belangstellenden gratis op aanvrage.

Nummer 37 bevat de tekst van de Naamspooringen van Joh. Feitsma ; een beschrijving van dat hs. Gerbenzon ; registers op de Friese, Oudfriese en Nederlandse woorden ; een Bibliografie, waarin van alle boeken, waarnaar Hilarides in zijn Naamspooringen verwijst, of die hij noemt, de volledige titel wordt opgegeven : A. Feitsma, enz. Grins, , diel I. Een Aanhangsel bevat nog een lijst van door Hilarides geschreven boeken en andere schrifturen, getekende kaarten en verder tekenwerk.

Dat hij niet de graveur is geweest van het bekende portret van Gysbert Ja- piks uit , wordt in deze lijst vermeld, met verwijzing naar het nog niet verschenen tweede deel. Dit is op het afdrukken na al gereed, wat blijkt uit de inhoudsopgave ervan, vooraan in dit eerste deel opgenomen. Dat tweede deel stelt een aantal studies in het vooruitzicht over leven en werk van Hilarides, over zijn tijd, zijn taalkundige opvattingen, zijn betekenis als pedagoog, classicus en als geschiedschrijver, enz. Een bibliografie van Hilarides en een van studies op hem en op zijn omgeving betrekking hebbende zullen dat tweede deel besluiten.

De uitgave van de Naamspooringen in dit eerste deel heeft wel lang op zich laten wachten. Al in uitte Balthasar Bekker in zijn Betoverde Weereld het verlangen naar een volledige publicatie. Halbertsma maakte er gebruik van voor zijn Lexicon Frisicum en F. Buitenrust Hettema had plannen voor een editie. Nu het werk eindelijk, zij het dan in een voorlopige uitgave, verschenen is, kan men van de soms bizarre opvattingen van Hilarides kennis nemen. Bijvoorbeeld van zijn interessante uitweidingen n.

Waardevol hierbij is echter vooral zijn nauwkeurige opgave van de uitspraak. Het is te hopen, dat het tweede deel niet lang op zich zal laten wachten, al was het alleen maar om het door de uitgeefster, mej. Feitsma, in de inhoudsopgave toegezegde artikel over Hilarides als Fries taalkundige. Deze openhartige, strijdlustige man met eigen opvattingen, riep, volgens de Encyclopedie van Friesland, daardoor veel verzet op. Samenvattende studies over hem zullen daarom, naast deze tekstuitgave van zijn belangrijkste werk, bij menigeen veel belangstelling wekken.

Pennink gaf nu Twee uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse novellen uit : 1. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen. Uitgeversmij W. Prijs : f 8,-. Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, nr. De Middelnederlandse en Latijnse teksten werden naast elkaar afgedrukt, telkens op de linker bladzijde de Nederlandse tekst en daar tegenover op de rechter de Latijnse.

Het lag niet in de bedoeling dieper op de Latijnse teksten in te gaan : ze werden slechts opgenomen om vergelijkingsmateriaal te bieden. De eerste tekst, Teghen die strael der minnen, werd afgedrukt volgens de incunabel van de Kon. Bibliotheek in Den Haag CA , zonder plaats- of drukkersnaam en zonder jaartal wrschl. Gouda, ? De bron is de Historia de Arono et Marina, kortweg ook Marina geheten, vaak ten onrechte aan Petrarca toegeschreven. Het Londens handschrift werd voor de Latijnse tekst gekozen. Het werkje bevat de geschiedenis van de oudere koopman in Genua, die een jonge vrouw huwt.

Als hij na een jaar scheep gaat, raadt hij haar aan zich een geheime minnaar uit te zoeken, als het alleen zijn haar te machtig wordt. Eens dat het zo ver is, roept zij een wijze jonge man bij zich, Dagianus. Door een list brengt deze haar tot vasten, waardoor haar overspelige lusten vergaan. Ik kan daarmee akkoord gaan, maar ik typeerde dit geschrift in het kader van de gehele Nederlandse verhalende literatuur van de 15ee eeuw, en dan moeten we zeggen dat deze parabel toch maar aan de grens staat van de prozaroman-literatuur en vermoedelijk daarom ook nooit tot een volksboek is geworden.

De Griseldis is in onze literatuur veel beter bekend, waarschijnlijk omdat het verhaal van de verduldige, zozeer door haar man op de proef gestelde vrouw, meer om het lijf heeft. Hier krijgen we geen herdruk van de bewaarde incunabel CA , doch van het 15e-eeuwse handschrift uit het Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag, dat reeds vroeger door J. Verdam werd uitgegeven. Daarnaast vinden we de Latijnse tekst uit Petrarca's Opera Bazel, , met aanduiding van de varianten die deze latere tekst heeft, zodat de vergelijking met het Nederlands geen moeilijkheden biedt.

Een uitvoerige inleiding geeft informatie over inhoud en betekenis van beide novellen en over de eigenschappen van de Mndl. De taal van beide Nederlandse teksten is oostelijk en doet wel eens denken aan de Devoten-taal. De vertalers ervan, zoals van het Speculum Exemplorum, zijn wellicht te zoeken in het oostelijk cultuurgebied van Windesheim, of in de Fraterhuizen. Een bibliografie besluit deze degelijke uitgave. Prijs : Fr. Uitvoerig wordt uitgewijd over het spel van sinne dat ze te Gent opvoerden in Hij plaatst de dichter in de gehele Nederlandse vroegrenaissance.

We krijgen een biografie en D'Heeres hoofdwerk wordt uitvoerig belicht. Roose vraagt de belangstelling voor en publiceert een zestiende-eeuws refrein : Oranje tegenover Alidas. Een Antwerps lofdicht op Retorica. Enkele korte stukjes houden verband met de eerste activiteiten van de v. Nederlands Toneel te Gent, opgericht in Ten slotte wordt de kroniek van De Fonteine in opgemaakt en worden de namen van de bestuursleden afgedrukt.

De redacteur, Prof. De eerste twee opstellen, die van G. Urr het seminarie voor Nederlandse literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent. Directeur : Prof. Le bestiaire d'Alice au Pays des Merveilles, la psychanalyse et le bon sens. Dupont se refuse. Price : 22 s. Verzeichnis von des Autors wissenschaftlichen Arbeiten. In his chapter On Some Synchronie Chapters of Semantics the author discusses Ullmann's book The Principles of Semantics, in general favorably, in connection with de Saussure's Cours, a fundamental book.

Touching on the development of meaning the author mentions Stern's book Meaning and Change of Meaning as fundamental. In his chapter On the System of Grammar the author mentions Sweet's New English Grammar as the best book yet and most up to date well aware of the synchronie aspects of speech, while Jespersen's great grammar is on historical principles and therefore and therefore nothing new at the time. Jespersen's ranks involve meaning and are apparently based on Sweet. Jespersen's Essentials of English, differing from Sweet are not so good.

The structuralists of America in their systematic avoidance of meaning and syntax are not very helpful to any serious student. Nor is their abstruse terminology. I am afraid this goes for the European Structuralists too. I think the American Structuralists should take up the study of Dr. Blake's Grammar which is based on meaning, and the next task of the American Linguistic Society should be to publish this great work.

Herausgegeben von Helmut Virbrock und George Hlndrick. Heft 10 , describes the dialect of the Nort-East Corner of Scotland, partly pastoral in single farmsteads or rural villages, partly in fishing villages of the coast.

UBC Theses and Dissertations

The people are bilingual, speaking either their native dialect or Standard Scottish. According to this work p. The Standard has, for instance, ai, au, oi, the dialect ai, au, ei, these latter have phonetical parallels in Icelandic though there is no doubt no connection, for they are not phonological parallels.

This study is based on tape recording of two tests, one dialect, the other Standard. The sixteen speakers or informants are listed on pp. The author divides his work into 6 chapters, apart from the Bibliography at the end. They are : Chapter 1 : Material and Methods Language. Realm and Popu- latin.

Language Mixture. The Way of Investigation. Chapter 2 : Analysis Buchan. Vowel Phonemes. Consonant Phonemes. Phoneme Combinations. Standard Scottish. Phoneme Combination. Binar Models for Buchan and Standard Scottish. Chapter 3 : Comparison of both Systems Nucleus of the Syllabe. Initial Position. Final Position. Overlapping of the two Systems. The Nature of Overlapping. Chapter 5 : Texts 1. Chapter 6 : Glossary. In this dialect one looks in vain for parallels to Celtic and. Icelandic structures, like Icelandic happ, hatt, hakk with an implosion before the stops hahpp, hahtt, hahkk which apparently is not uncommon in Gaelic dialects, probably first noted by the Norwegian scholar Marstrander in a paper in Norsk Tidsskrift for Sprog- videnskap, long ago.

The same goes for the dialect of the Faroese Islands, to some extent. Looking at the author's bibliography, one wonders why he does not have E. Zwirner, Grundfragen der Phonometrie, , the basic work in his field. And since he has the basic work on phonology, by Trubetskoy why does he not have the famous phonology of Old Iceling, The First Grammatical Treatice, published by Einar Haugen And since knows Flom's book, Scandinavian Influence on Southern Lowland Scotch, we wonder why he did not know Marstarner's paper already mentioned or the works of Alf Sommerfeld.

Judging by all this it is probably no wonder why he did not indued my book, Icelandic Grammar Tests Glossary, The John Hopkins Press , though that is the best phonetical description of Icelandic, and he does have Jespersen, Lehrbuch der Phonetik and D. Jones, An Outline of English Phonetics. Yet Greville was a man of importance in his own day and long outlived Sidney to serve the state under three monarchs, Elizabeth, James I, and Charles I. He was also a man of letters whose works deserve attention for their own merit.

His Life of Sir Philip Sidney, printed in , twenty-four years after his death, is perhaps Greville's best known work, but early in his literary career he followed the fashion of writing love lyrics. Greville was too grave and philosophic a poet to be content with literary exercises in the current style and turned to philosophic dramas and long meditative poems.

His collected Works appeared in , but the great bulk of his literary effort remained in manuscript. These are the poems that Professor G. Wilkes has now edited with skill and care : Fulke Greville, Lord Brooke. Price : 35 shillings. The edition, he discovered, contained many corruptions and he went back to the original manuscripts, preserved in the Warwick Castle library, 'or a fresh text. The editor has provided a succinct introduction and useful explanatory notes. Indeed, the editorial apparatus is a model of its kind, clear, competent, and sufficient without the unnecessary panoply of documentation that sometimes accompanies edited texts of this kind.

Greville was not a graceful or an easily understood poet. His verses are compact with meaning and sometimes contorted in syntax. The discursive and philosophic nature of his work ought to make his poetry appreciated in the present age, which finds satisfaction in unravelling difficult meanings. Unlike the editors of the edition, Professor Wilkes has not attempted to modernize the spelling and punctuation or to meddle with Greville's difficult syntax. Although he has achieved an accurate text, it is a version in which the modern reader, even the specialist, will find much to puzzle over.

Yet Greville was a significant personality in his time and Professor Wilkes deserves the gratitude of scholars for making his poems available in an accurate text. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, , Seiten. DM 5, Seitdem hat er sich vom Strukturalismus ein bisschen distanziert : dem amerikanischen Strukturalismus z. Glinz hat also sehr richtig bemerkt, dass Brinkmanns Darstellung nicht rein synchronisch ist.

Jeder Forscher geht bewusst oder unbewusst von Grundannahmen aus, wenn nicht von Voraussetzungen. Dies ist richtig, aber zugleich schimmert etwas anderes durch die Kritik hindurch : eine Selbstrechtfertigung, denn gewisse Rezensenten haben Glinz vorgeworfen, seine Innere Form beruhe auf einem unzureichenden Material einer Stelle aus Goethe und einer anderen aus Keller. Der Letzte, dessen Untersuchungen unter die Lupe genommen werden, ist Weisgerber. Das Ziel Weisgerbers ist das Weltbild der deutschen Sprache aufzuhellen, dazu untersucht er den Wortschatz, besonders glaubt er seinen Zweck durch Betrachtung der Wortfelder zu erreichen.

Auf dem Gebiet der Syntax ist er aber nicht sehr weit fortgekommen. Die Kritik ist m. Oft aber scheint er die anderen Arbeiten auf seine Innere Form zu beziehen. So behauptet er z. Mir scheint, dass die Kritik allzu subjektiv wird, dass seine Werke der einzige Massstab sind. Price : 11 DM. In the first section, 'Grundlagen', certain basic grammatical concepts are discussed and the author discusses the advantages of having special transformation rules to allow for combinations of sentences rather than to foresee such combinations and develop parallel phrase structure rules.

This allows for the setting up of a matrix sentence the sentence which absorbs the inclusion and a constituent sentence the one which is embedded and also for a cycle rule to be built in to allow such transformations as :. Das ist fraglich. Es ist fraglich ob er kommt. Das beeinflusst meine Entscheidung nicht. Das Beeinflusst meine Entscheidung nicht, dass es fraglich ist, ob er kommt. The phrase structure rules are set out in this section and a distinction is drawn between included constructions and simple permutations : e. In the chapter on Nominalisations and Quasi-nominalisations a distinction is made between substantive nominalisations and quasi-nominalisations involving the use of a pronoun such as das e.

Er kritisiert das. The transformation rules for the included constructions, set out in the main section of the work, are given in great detail and seem to be exhaustive for all possible types of simple sentence constructions, but the argument is often difficult to follow mainly because the examples given are not related in the text to the rules. The constraints and subclassifications involved are of course complicated but sometimes it seems that unnecessary complications are added : e. Of interest in a wider linguistic context is the reference to the possible relationship between the order in which transformation rules must be applied and the historical development of the language, e.

A further implication. This diachronic application of generative grammar is a field, which is being explored elsewhere. See Isenberg Studia Grammatica V. Price : 9 DM is devoted to four articles grouped together under the heading syntactic studies. All four articles represent at this stage provisory statements but they are enough to show the vast complications of an adequate syntactic description of German and the value of the work being done. Peter hat sein Bein gebrochen Peter hat sich das Bein gebrochen. This is not made very clear since it seems that it would be equally valid to say, that when there is no other indication, the definite article indicates possession by the subject.

The author also shows how such sentences as Peter hat sich das Bein gebrochen have no passive forms and how this type of analysis throws light on differences in the deep structure of sentences which on the surface appear similar in structure :. Bierwisch in the second article Eine Hierarchie syntaktisch-semantischer Merkmale is concerned with the problem of setting up syntactic and semantic rules in a generative grammar to prevent sentences which are syntactically correct but semantically incorrect from being formed.

The author suggests a method of restricting the choice of NP's which can be used with certain verbs by setting up a hierarchical system of objects, numbering the nodes and devising a rule which only allows the correct order of NP's for example, with the verb haben. Other sentence types are restricted by giving the lexical items certain features using the by now conventional symbols - e. Presumably the lexicon would have to contain information about all the possible categories and features of every item including that item's position in the hierarchy which will lead to colossal complications.

The third article by Motsch, Untersuchungen zur Apposition im Deutschen, deals with the problem of a definition of apposition which again in the light of methods of grammatical analysis shows the inadequacy of the traditional definitions which are intuitive rather than empirical. The author seeks to solve the problem by setting up an hierarchical system of sentence constituents showing apposition to be a reduction of copula sentences and relative clauses. Isenberg, in Diachronische Syntax und die logische Struktur einer Theorie des Sprachwandels relates the precise empirical scientific approach to a diachronic description of language with examples taken from Spanish.

The inconsistencies of traditional philological methods are pointed out and a series of postulates are set up for defining an adequate theory of linguistic change. They are briefly as follows :. The results of this type of analysis is of vital importance in the description of 'dead languages' and in the reconstructing of languages with no historical records. Wie enigszins vertrouwd is met syntaxisbeschrijving van op band vastgelegd spontaan gesprek, weet dat de begrippen uit de traditionele syntaxis, die oorspronkelijk bijna volledig op geschreven taal berusten, vaak helemaal niet geschikt zijn om alle syntaktische aspekten van dat materiaal te beschrijven.

Prijs : Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur. Heft 30 , onderzoekt Heinz Zimmermann de verschillende syntaxisstudies in het Duitse taalgebied die Umgangssprache oi dialekt beschrijven. De auteurs ervan zijn er volgens hem niet. Daarom wordt in deze studie sterk belang gehecht aan de kennis van de situatie en richt H.

Zimmerman vooral zijn onderzoek op wat in het psychologische vlak bij spreker en hoorder gebeurt. Natuurlijk dient voor de juiste interpretatie daarvan vooral een beroep te worden gedaan op intro- spektie. Het materiaal voor deze studie leverden ongeveer 30 uren opname van vrij gesprek, gevoerd door ongeveer 50 personen uit verschillende sociale lagen. Steeds nam de auteur deel aan het gesprek, wat het grote voordeel bood dat hij de gespreksituatie in de volledige beschrijving kan betrekken.

Voor taalonderzoek volstaat het te onderzoeken wat zinswaarde heeft. De lezer mag hierbij nochtans niet uit het oog verliezen dat H. Zimmermann in de eerste plaats het spontane gesprek in zijn geheel wenst te onderzoeken en daardoor meer belang hecht aan psychologische aspekten. Daardoor behandelt de auteur ook het unausgesprochenes Denken, een verschijnsel dat o. Als je me nodig hebt, je weet me wonen, waartussen de gedachte moet je maar eens langs komen niet is uitgedrukt. De auteur stelt het voor alsof de spreker dan nadien de feiten meedeelt in een niet-chronologische volgorde, doordat hij voor de gesprekspartner een verklaring geeft waardoor deze pas op het einde begrijpt waarover wordt gesproken.

Dat blijkt o. Dat is nogal eens wat, zo de mensen foppen. Misschien heeft de auteur hier onvoldoende gelet op de rol die de situatie speelt. Die verduidelijking is pas noodzakelijk, wanneer blijkt dat de gesprekspartner de situatie niet voldoende kent, m. Aan de andere kant is het ook niet zo zeker dat de spreker steeds verduidelijkend voor de gesprekspartner wil aanvullen.

Het is best mogelijk dat hij helemaal geen rekening houdt met de aanwezigen en dat het tweede deel van zijn mededeling alleen een uiting is van sterk affekt. Veel gesprekken in de gewone omgang worden gekenmerkt door hun onsystematisch. Dit aspekt wordt beschreven in het tweede hoofdstuk. Terecht wijst de auteur hier op de zuiver associatieve verbinding die het spontane spreken beheerst. De voorstellingen worden gedurende het spreken zelf geordend.

In de taalvorm komt dit tot uiting in de anakoluth, waartoe ook de herhalingskonstrukties Hij heeft een hele dag heeft hij liggen slapen behoren, en in de ellips, die een grote intensiteit in de uitdrukking mogelijk maakt, o. Door deze substantivische Sprache komt de betekenis van het werkwoord in de infinitief- of de partici- picumvorm sterker tot uiting. Een derde kenmerk van het spontane gesprek is het sterk subjecktieve van de voorstellingen. Enkele aspekten hiervan bespreekt de auteur op een overtuigende wijze in het derde hoofdstuk.

Niet elke lezer zal H.


 1. DARK DESIRES: Hot Wife Sex Stories!
 2. Archeur (French Edition).
 3. Keepers Child.
 4. Alive In A Body Of Stone!
 5. Le Temps retrouvé/III.
 6. The Mom Who Took Off On Her Motorcycle.
 7. French Escape PDF Download.

Zimmermanns opvatting delen dat de ellips als uiting van sterk affekt dient te worden beschouwd. Toch worden in dit hoofdstuk interessante en fijne onderscheidingen gemaakt. Overtuigend zijn de uiteenzettingen over het verschijnsel dat een woord of een zin, waarmee normaal een logisch verband wordt uitgedrukt, in de eerste plaats gebruikt wordt om een subjektieve houding uit te drukken, b. Bij deze uiteenzettingen valt het op hoe de auteur steeds vergelijkt met zinnen die voluit gevormd zijn.

Hierdoor vervalt hij wel enigszins in de werkwijze die hij bij anderen heeft verworpen. De ondertitel van deze studie laat een andere inhoud verwachten dan wat geboden wordt. Bij de lektuur merkt de lezer nochtans spoedig in welke richting de auteur het probleem van het spontane gesprek wil onderzoeken. Er dreigde daarbij wel het gevaar dat de auteur te veel in het vermelden van kleine, toevallige bijzonderheden zou vervallen. Het is de grote verdienste van dit werk dat zo iets niet gebeurt, vooral omdat de auteur erin geslaagd is de vele verschijnselen te groeperen rondom enkele algemene tendensen.

Zoals H. Zimmermann in zijn slotbeschouwing het uitdrukt, is deze studie in de eerste plaats niet bedoeld als een karakterisering van syntaktische kenmerken van het Basels dialekt, maar als een poging om het gesproken-taaikarakter van spontaan gesprek te karakteriseren en anderen bij hun eigen onderzoek vergelijkeningsmogelijkheden te bieden. Door de soms fijne opmerkingen en ook door het vermogen om detailpunten te zien als delen van grotere tendensen, is de auteur daarin zeker geslaagd. Frings et K. Ainsi, pp. Ou bien, p. Der lautliche Vorgang der germanischen und der hochdeutschen Laut' Verschiebung ; Theodiscus.

Dans Dichter, Tradition und Zeitgeist. Metzlcrsche Verlagsbuchhandlung, ; ein Teil, xvi S. Sammlung Metzler M Preis : DM 6. Wie viel deutlicher ist da De Boors Darstellung in seiner Literaturgeschichte! In der Stoffbehandlung liegt zu grosser Nachdruck auf der textmetrischen Formseite von Walthers Schaffen. Die grosse Bedeutung der erhaltenen oder erschlossenen Melodien wird kaum gestreift und nur negativ beurteilt. Uns fehlt ein Waltherkommentar, in dem die Forschung seit von Kraus verarbeitet ist. Prix : 24 Fr. Keller, G. XLI, pp. Maes - L. Atlas d'Histoire. Namur, Ad.

Wesmael-Charlier, ; un vol. Prix : F. Colloque international. Pro Civitate. Dans Royal taxation in thirteenth century England pp. Violante Imposte dirette e dtbito pubblico a Pisa nel medioevo, pp. Dirksen, Enige opmerkingen over de belastingheffing in de Republiek der Verenigde Nederlanden in de 17e en de 18" eeuw, in het bijzonder over inkomstbelas- tingen in Zeeland pp. Favreau et J. Wunder les villes d'Empire en Allemagne du Sud-Ouest. Un exemple suffira : M. En revanche, M. Sciences Historiques. Harris, Ph. Kyrris, M. En guise de postface, M.

Lederer qui concernera plusieurs pans de l'histoire ancienne, moderne et contemporaine de la Russie. Ainsi, MM. Cette circonstance explique, p. Signalons, toutefois, que l'affirmation faite par l'auteur pp. Mais il est fort probable que l'opinion de M. Les cartes, en noir et en couleur, excellentes elles-aussi. Moron d'en avoir fait autant dans son ouvrage. Il manque, enfin, une table des illustrations et surtout un index analytique. II, pp. IV, pp. VI, pp. Prix : 30 fr. Le volume s'ouvre par les mises au point de F.

Chronique — Kroniek

Longnon ou de N. Une seconde contribution de N. Puis P. L'implantation dans le milieu naturel. Prijs : 42 fl. Volgens het woord vooraf is het doel : een jaarlijkse bundeling van vertalingen van oorspronkelijk door Nederlandse historici in het Nederlands gestelde artikels, in het Engels, het Duits of het Frans.

Bovendien kunnen worden opgenomen : samenvattingen in die talen van belangrijke nederlandstalige boeken, overzichtsartikelen over bepaalde onderzoeksgebieden, bibliografie van in vreemde talen gepubliceerde studies van Nederlandse historici, informatieartikels over organisatie en doel der historische vakbeoefening in Nederland. Enkel de eerste drie van deze vijf plannen werden vooralsnog in het eerste deel der Acta gerealiseerd. Opzet en einddoel van dit alles zijn duidelijk : de belangrijkste publicaties der Nederlandse historici bekend maken in het buitenland, in de hoop dat de vreemde vaklui meer dan vroeger zouden rekening houden met hun resultaten.

Deze hoop is gewettigd indien de vertaalde studies problemen behandelen van universele geschiedenis, of aspecten der nederlandse geschiedenis van betekenis voor de internationale evolutie. Ook methodologisch opgevatte bijdragen over aspecten demografie, hulpwetenschappen, vermogenstructuren etc. Dat de Nederlandse historici tot deze idee gekomen zijn — in navolging van hun Poolse en Scandinavische collega's — is niet verwonderlijk. En rechtstreeks in het engels of het frans publiceren, zonder omweg der vertaling? We moeten, meen ik, de zaken principieel en praktisch stellen.

Het enorme studenten- publiek dat aldus gevormd weid, heeft recht op, en heeft nood aan een wetenschappelijke literatuur, op het hoogste niveau, in die taal, om zich ten volle te kunnen ontplooien, om zelf, zonder de bijkomende en nutteloze rem van de technische moeilijkheid van een tweede vaktaal, te kunnen publiceren. Het nederlandstalige kultuurgebied heeft een omvang groter dan die van de Scandinavische talen samen. Het is goed dat op alle terreinen der wetenschap een uitgebreide vakliteratuur in het nederlands voorhanden is. In het nederlands publiceren betekent trouwens allerminst zich internationaal isoleren.

Wat men ook bewere, nederlandstalige boeken en studies worden in het buitenland wel begrepen en gelezen. Ten bewijze de vele recensies van bv. En laat ons nuchter blijven : indien buitenlanders de bedoeling hebben. De verstandigen onder hen beseffen dat trouwens, en we mochten de laatste jaren meemaken dat velen — academici uit de States en uit Engeland vooral — zich deze moeite getroost hebben, en naderhand zoals Prof. Vaughan en Prof. Armstrong Cambridge met gezag publiceerden over de Bourgondische hertogen in de Nederlanden, zoals Prof. Koe- nigs berger over de Staten-Generaal of zoals Prof.

Bryce Lyon en Prof. Sproemberg over de oudste geschiedenis van Vlaanderen. Momenteel bereidt zelfs een Amerikaanse jonge geleerde de uitgave van nederlandstalige Gentse stadsrekeningen voor. Voor kultuurverar- ming is bij de nederlandstalige academici overigens geen gevaar : ze staan traditioneel open voor alle andere kuituren en volgen de vakevolutie in het buitenland op de voet.

Wat men van de Duitse, Franse en Engelse historici niet steeds beweren kan. Ik mocht in de afgelopen jaren nogal wat publicaties uit die diverse taalgebieden recenseren o. Is een initiatief als dat der Acta nutteloos of afkeurenswaardig? Uiteindelijk poogt de vakhistoricus het universele in het menselijk handelen te achterhalen, en dit is van belang voor alle vakgenoten, ook voor degenen die geen nederlands begiijpen. Het is dus goed dat een deel van de bevindingen, de quintessens van het tasten en zoeken naar de historische realiteit af en toe in een wereldtaal gegoten woidt. En elk jaar is er een franstalige kroniek in de Revue du Nord over de Belgische historische productie.

In deze eerste bundel komen met name samenvattingen voor van de uitstekende werken van J. Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt, , en J. Van der Poel De landbouw in het verste verleden, Verder treffen we in Acta I een interessante samenvatting, door de Professoren H. Baudet en I. Alle deelnemers waren personen die aktief deelgenomen hebben aan het openbaar leven in dat gebied tijdens die periode.

Verder treft men in de bundel zeven vertaalde artikels aan, waaronder twee inaugurale reden, die in hun originele vorm niet zo gemakkelijk bereikbaar zijn. Een korte voorstelling moge volstaan. De meeste bijdragen werden immers meestal eerder geiecenseerd. Breebaart behandelt de Weltgeschichte als Thema der antiken Geschichtsschreibung pp. De basis van dit totalitarisme is de idee dat zowel Paus als Koning als plaatsvervanger van God op aarde doorgaan.

In het algemeen verwijt hij Wittfogel ook een al te deterministische — marxistische denkwijze, die al te fel simplifieert en vervalt in feitelijke onnauwkeurigheden. Op grond van een overvloed van bewijsmateriaal uit de Nederlanden en Frankrijk toont C. Het werd afgestaan aan instanties aan wie het koninklijke recht gedelegeerd werd : graven, bisschoppen en abten. Door zijn monopolie-karakter is de gruit echter ook verwant aan de groep der banaliteiten. Sinds R. Hij wijst er op dat Holland in feite een periode van sociale rust kende, en verkiest, ook op economisch terrein, eerder termen als stabilisatie en streven naar organisatie.

Faber tracht dit met objectief en nauwkeurig cijfermateriaal na te gaan The decline of the Baltic grain-trade in the secondhalfofthe 17 th century, pp. Uit het onderzoek blijkt dat de Baltische handel tot grotendeels in Hollandse handen was, en dat dan decadentie intreedt, ook in de omvang van de graan-import. Als verklaring ziet Faber monetaire en demografische factoren bevolkingsdaling vanaf ca. In een boeiend betoog verklaart J. Boogman het grote verschil in de buitenlandse. Prijs : 19 Gld. Na een inleiding over de hydrografische geschiedenis van de Schelde-delta, waarbij getrouw aan een gevestigd gebruik, ook de aardiijkskundige waarnemingen van Julius Caesar niet onvermeld blijven, en na een kort middeleeuws voorspel, wordt de lezer met het ontstaan van de Scheldekwestie gekonfronteerd.

Sehr, zet dan nl. Na de Revolutie van dook de Scheldekwestie weer in een andere gedaante op. Zo leidde de afdamming van Kreekrak en Sloe en de aanleg van vervangende kanalen door Walcheren en Zuid-Beveland, in de periode , tot een diplomatieke diskussie zonder eind. In de Eerste Wereldoorlog kwam Nederland in een moeilijke positie, omdat zowel met Engeland als met Duitsland verschil van mening bestond over de strekking van zijn neu- traliteitsverplichtingen op de tussenwateren.

Maar ook toen nog vond de Nederlandse Eerste Kamer dat er teveel naar de Belgische wensen geluisterd was Tenslotte hebben nieuwe ontwikkelingen zoals het Deltaplan en de duwvaart, geleid tot de sluiting van een Belgisch-Nederlands verdrag in Interessant is de uiteenzetting van de herkomst en de uiteindelijke redaktie van de bepalingen aangaande de Schelde en de tussenwateren die in het scheidingsverdrag van werden opgenomen. De behandeling van de periode vertoont bepaalde lakunes die vooral te verklaren zijn door de onvolledigheid van het gepubliceerde bronnenmateriaal.

De vier laatste hoofdstukken zijn van de 20 e eeuw gewijd ; zij zijn bepaald breder van opzet dan de vorige, en schi. Te grif is sehr, bereid tot het overnemen van Minister Van Karnebeek's redenering dat de Nederlandse regering met het oog op de internationale verhoudingen van na de Eerste Wereldoorlog, wel genoodzaakt was om althans bepaalde konsessies aan de Belgische regering te doen. Het komt mij voor dat hierbij ook de invloed van groot-nederlanders als Prof. Gerretson en Prof. Geyl en dat ook de rol van Mr. Deze opmerkingen betekenen natuurlijk niet dat men niet ingenomen zou kunnen zijn met deze nuttige publikatie waai in, vooral vanuit Nederlands standpunt, de Scheldekwestie behandeld wordt op basis van de literatuur en de gedrukte bronnen die op het ogenblik ter beschikking staan van de historicus.

Jullien, ; un vol. Prix : Fr. XVI, pp. XV, Don Carlos Lopez de Ulloa, pp. Il rappelle pp. Il s'attache Wavre. Notes sur la famille de Rameau, pp. A noter pp. Un beau bilan. XXIV, Il rappelle p. L'article de R. Nous croyons que l'A. Nous devons bien avouer, qu'en ce domaine, le lecteur reste sur sa faim. Hector, Terres franches. De lotsbestemming van het archief van de Sint-Germanuskerk te Tienen heeft gewild dat ditzelfde archief in drie delen verspreid werd.

Twee ervan waren vroeger reeds op het Algemeen Rijksarchief toegekomen. Ze kregen hun beschrijving in A. Een derde deel bleef berusten in de pastorie van de Sint-Germanuskerk. De onderpastoor Fr. De Ridder bemoeide zich c. Dank aan de archiefwet en aan de werking van de inspectie is dit gedeelte in ook op het Algemeen Rijksarchief neergelegd geworden.

Zijn inventaris steekt zeer goed in elkaar en de hoofdstukken weerspiegelen zo duidelijk mogelijk de oorspronkelijke organisatie van een archief, over dewelke niets bekend was. Een klare inleiding geeft de historiek van het archief alsmede de verantwoording voor de inventarisatie ; ze verklaart echtei niet om welke reden stukken en delen, handelend over cijnzen en cijnshoven, op twee plaatsen beschreven zijn, op blz. Toch zijn dit maar bijzaken, die in generlei mate afdoen aan de verdienstelijke prestatie van dhr Delvaux : degene die voortaan het geheel van de nagelaten bescheiden van de Sint-Germanuskerk wil kennen om er bepaalde delen uit te raadplegen, beschikt over een zeer overzichtelijk werkinstrument, met een index van plaats- en persoonsnamen, evenals een concordantie tussen de oude en de nieuwe nummers van het jongst gedeponeerd gedeelte.

Het zijn immers de oude nummers, die in de leeszaal dienen aangevraagd te worden en die daarom bij iedere rubriek van de inventaris ingelast zijn. Quant aux archives de la S. Has quin. Schilfgaarde, Het archief van de Doornenburg Arnhem, , un vol.

Wartena, Het archief van de familie Brantsen Arnhem, , un vol. Rijksarchief in Gelderland. Certaines subdivisions n'apparaissent pas toujours faute de sous-titres et bouleversent ainsi l'ordre chronologique ex. Par exemple les noe 18 a, 70 a et 71 c du regeste du Doornenburg renvoient aux nos , et de l'inventaire alors qu'il s'agit du regeste et les actes se trouvent sous les n08 et de l'inventaire. Wartena, p. Qui sont le comte d'Hoogstraten, seigneur de Montigny en et le comte de Bossu en ? L'inventaire de la famille Brantsen concerne principalement Arnhem et ses bourgmestres.

Chronique — Kroniek - Persée

Guyot, ; un vol. Un ressort invisible et ultra flexible permet aux pierres de suivre la moindre courbe du corps, un peu comme un luxueux tatouage. Les ateliers Desrues tiennent de la caverne tons. Avec plus de On lui doit entre autres Coco Mademoiselle, Allure et Chance. Mais les ballerines, les mules et le escarpins trouvent aussi leur public. De quelles parties de la fleur extraire les principes odorants? On opte pour un mix and match de teintes Riviera et pour une allure sport chic. Cette cravate couleur mangue en est un bel exemple.

Grands noms Christian Louboutin est et reste un self-made man. Il y apprendra les aspects techniques du dessin des souliers. Quand on a du talent…. Chaque patrimoine a son histoire. Entreprises et familles ont leur histoire. Votre patrimoine aussi. La tendance au ralentissement de la croissance,. Bref, un service de paiement complet pour 0 euro. Vos enfants ont de grands projets de construction ou autres? Facile, non? Vous souhaitez effectuer. Plus sur le blog de www. Spies wanted Vous trouvez la suite de l'article sur le blog de www. Jamais deux sans trois! La DS7 Zeppelin et son V12 de 7.

La production sera interrompue en , pour cause de Seconde Guerre mondiale. Avec 20 cm de plus que la Classe S Longue, la nou-. Les designers de Mercedes-Benz ont donc fait fort! Verso , Lange Gasthuisstraat 9, Antwerpen. Disponible chez Verso, Lange Gasthuisstraat , Anvers. Fond de teint: juste un souffle "Les femmes en utilisent trop", constatent les make-up artists. Astuce teint frais: comme les pros, prenez votre temps afin que la peau vive sous vos doigts.

Harmonie de roses tendres ou corail. Les couleurs intenses vous font envie? La pulpe du majeur les y fond, via des petits mouvements de bascule. Il nous fait, par ricochet, la peau plus belle et le teint plus net. Inutile de viser le marathon, il suffit de 30 min.

On appelle toxine toute substance potentiellement toxique pour le corps. La nourriture doit rester un plaisir! Leurs lipides permettent, de plus, une meilleure assimilation de la vitamine C. Comme les autres organes du corps, la peau vit au rythme des saisons. Allez, hop, on balaie.


 • La Caduta Di Un Re (Salto Dimensionale Vol. 5) (Italian Edition).
 • Menu de navigation.
 • La Peste Blanche | Institut Des Libertés.
 • Related Books;
 • La solution? Un indice 10 ou 15 suffit en ville. Astuce: glissez dans votre sac un flacon de multi-protection urbaine, anti-UV et anti-pollution ex. Que de massages! Impossible de citer tous les massages mais en voici cinq, parmi les plus connus. Le plus dur, ensuite, est de reprendre ses esprits!

  Infos: www. Super aussi, le soin-massage jeunesse du visage Ko Bi Do. Un spa de m2 n Extraordinaire. La directrice du spa nous accueille avec beaucoup de gentillesse. Le spa utilise aussi les produits Carita. Le soleil brille? Comptez 40 min. Il dispose d'un gymnase et d'une plateforme extensible pour sports nautiques. On a cru pouvoir s'en passer. Quelle que soit l'option choisie, le jardin nous reconnecte au temps, celui qu'il fait ou celui qui passe T: Plus qu'une tendance, c'est une vrai explosion depuis 3 ou 4 ans!

  Les gens sont en recherche. Texte Isabelle. Les palettes, en particulier, font le buzz dans le domaine du surcyclage au jardin. Sources d'inspiration sur Pinterest. En deux mots: du design durable comme on l'aime, au jardin aussi. Du vendredi 8 au dimanche 10 mai Brussels Garden Festival. On parle alors volontiers de swing horloger. Il y a aussi le code vestimentaire. Pour les hommes comme pour les femmes. Etat d'esprit Le sport de St. Une philosophie. Le joueur est seul responsable de ses actes. Dans le fond et dans la forme. Nos atouts?